Öğrenci Kulüplerinin Kuruluş Esasları

Üniversite kulüpleri, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, eğitsel ve mesleki alanlara yönelik kurulur.

1. Kurulacak kulübün hangi alana dâhil edileceğine ÖKÜK karar verir.

2. Tüm kulüpler kulüp danışmanının onaylı başvurusu ve ÖKÜK tarafından yapılan ön değerlendirme sonucuna göre KOÜ senatosunun onayı ile kurulur. Kulüp danışmanları, araştırma görevlileri haricindeki öğretim elemanlarından görevlendirilir.

3. Bir kulübün kurulabilmesi için danışman tarafından imzalanmış kulüp kuruluş dilekçesi ile aşağıdaki belgelerin bir dosya ile ÖKÜK’e sunulması gerekir:

  •  Kulübün adının, kuruluş amacının belirtildiği tanıtım yazısı,
  •  Kulüp tüzüğü,
  •  Kulüp kurucu başkanı ve kurucu üyelerin (en az 30 öğrenci) isim listesi,
  •  Kurucu üyelerin öğrenci kimlik belgelerinin fotokopisi,
  •  Kurucu üyelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacakları disiplin suçunun olmadığını gösterir belge.

4. Öğrenci kulüpleri, amaçlarına uygun isimler alırlar ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar. Aynı ismi taşıyan ve/veya amacı aynı olan birden fazla kulüp kurulamaz.

5. Kulüp çalışmalarıyla ilgili Rektöre karşı sorumlu birimler sırasıyla, kulüplerden sorumlu rektör yardımcısı, Fakültelerde Dekan, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında ise Müdürlerdir. Ayrıca bütün kulüpler ÖKÜK’e karşı sorumludurlar.

6. Öğrenci kulüp kuruluş başvuruları, her eğitim-öğretim yılının başlamasını takip eden ilk üç ay içinde yapılır. 

KOÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ VE FORMLARI

AÇIKLAMA DOSYA
Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Sonuç Raporu Formu İNDİR
Öğrenci Kulüpleri Faaliyet Planı Taslağı İNDİR
Öğrenci Kulüpleri Tüzük Taslağı İNDİR
Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Başvuru Formu İNDİR
Öğrenci Kulüpleri Yönergesi İNDİR
Öğrenci Kulüpleri Genel Kurul Taslağı İNDİR
Öğrenci Kulüpleri Faaliyet Raporu Taslağı İNDİR
Öğrenci Kulüpleri Üye Listesi Formatı Formu İNDİR

  © 2017 Kocaeli Üniversitesi. Bütün hakları saklıdır

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors